Улаангом хот
Минжин сортой хархираан бэлийг
Эмжин ярайсан шинэхэн хотоо
Нандин сэтгэлийн хайрыг булаасан
Миний хайртай Улаангом оо ...
“Улаангом”
Минжин сортой хархираан бэлийг
Эмжин ярайсан шинэхэн хотоо
Нандин сэтгэлийн хайрыг булаасан
Миний хайртай Улаангом оо
Ай Ай Ай
Миний хайртай Улаангом оо
Далан хэлийн жигүүртэн шувууд
Далавч мэдэн зугаацан цэнгэсэн
Тунгалаг Увсын цэнхэр мандалд
Тольдон харсан Улаангом оо
Ай Ай Ай
Тольдон харсан Улаангом оо
Он цагийн зузаан түүхтэй
Олон ястны өлгий нутгийн
Чин хүслийн шүтээн болсон
Чиндмэн уултай Улаангом оо
Ай Ай Ай
Чиндмэн уултай Улаангом оо
Буман жилд ч мөнх оргилох
Булгийн усны боргио шиг
Буянт олны эрчимт хөдөлмөр
Буцалж ундарсан Улаангом оо
Ай Ай Ай
Миний хайртай Улаангом оо

иргэний танхим


 
Èðãýíèé òàíõèì     

         Улаангом сумын иргэний танхимыã 2013 оны 05 сарын 10-нä  àøèãëàëòàíä îðóóëæ íýýëòýý õèéñýí.

      Орон нутгийн иpгэний танхимын зорилго  бол тухайн нутаг орны тулгамдсан асуудлаар шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоог хангахад үйлчлэх явдал юм. Ýíýõ¿¿ èðãýíèé òàíõèìä иргэд асуудлаа ярьдаг, шийдлээ олдог, иргэдийн дуу хоолойны индэр нь болж ажиллах юм.

     2013 îíä 
Óëààíãîì ñóìûí “Èðãýíèé òàíõèì”-ààð “ Улаангом хот доторх нийтийн тээвэрийн үнэ тариф,“Шинэчилж шийдье 333” PC тоглоомын эргэн тойронд, “1, 2-р 64,  36-ийн өргөтгөлийн асуудал”, Шинэчилж шийдье-333 Нарийн гудамж, Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн төсөлийн хэлэлцүүлэг /баг тус бүр дээр/, 2-р 36 айлын урд талын граж, модон амбаар, зарим барилгын газар чөлөөлөх тухай , Багийн зохион байгуулалт, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах нь, Захиргааны ерөнхий хуулийн хэлэлцүүлэг, Нийгмийн халамж үйлчилгээний чанар хүртээмж, Ãýð õîðîîëîëûí öàõèëãààíû àñóóäëûã øèéäâýðëýõ àðãà çàì, Багийн зохион байгуулалт, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах нь, Ìàëòàé ºðõ áà õîòûí 0 ãîðòèã, Ýð¿¿ë õîò,  Ò¿ëýý í¿¿ðñíèé õºíãºëºëò ¿ç¿¿ëýõ, Íàñàíä  õ¿ðýýã¿é õ¿ì¿¿ñèéã ãýìò õýðýã, çºð÷èëä ºðòºæ õîõèðîõ, õîëáîãäîõîîñ óðüä÷èëàí  ñýðãèéëýõ çýðýã íèéò 15 õýëýëö¿¿ëãèéã çîõèîí ÿâóóëñàí áà 700 ãàðóé èðãýä õàìðàãäàæ ñàíàë áîäëîî ñîëèëöëîî.

 

Óëààíãîì ñóìûí ÈÒÕ-ûí  ýýëæèò 4-ð õóðàëäààí 2013 îíû 12 ñàðûí 17-íä  áîëëîî.

Óëààíãîì ñóìûí ÈÒÕ-ààñ 2014 îíä “ Áàãèéí èðãýäèéí òºëººëºã÷äèéí õóðëûí ¿éë àæèëëàãààã ÷àäàâõèæóóëæ, îëîí íèéòèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ ìàëãàé çîðèëòûí õ¿ðýýíä äàðààõ çîðèëòóóäûã äýâø¿¿ëëýý. ¯¿íä:

  1. ÈÒÕ-ûí òºëººëºã÷äèéí ¿éë àæèëëàãààíû çàðäëûã øèéäâýðëýæ òýäýíä ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýõ íºõöºë áîëîëöîîã á¿ðä¿¿ëæ ºãºõ

  2. Áàãèéí ÈÍÕ-ûí ¿éë àæèëëàãààã ýð÷èìæ¿¿ëæ, ÷àäàâõèæóóëàõ òàëààð õºòºëáºð áîëîâñðóóëæ àæèëëàõ

  3. Îëîí íèéòèéí îðîëöîîíä òóëãóóðëàñàí ÒÁÁ, çîðèëòîò á¿ëã¿¿äèéí ¿éë àæèëëàãààã äýìæèæ, õàìòðàí àæèëëàõ

  4. Ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, õ¿¿õäèéí ýðõèéã õàìãààëàõàä ÷èãëýãäñýí õºòºëáºð ãàðãàí àæèëëàæ, ãýìò õýðýã, çºð÷èëèéí òîîã áóóðóóëàõ

  5. Íèéòèéí áèåèéí òàìèðûã õºãæ¿¿ëýõ, èðãýäèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð ¿éë àæèëëàãàà çîõèîí ÿâóóëàõ, õºäºë㺺íèé õîìñäëîîñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, äàâñíû õýðýãëýýã áóóðóóëàõàä èðãýä, îëîí íèéò, ÒÁÁ-óóäûí ¿éë àæèëëàãààã íýìýãä¿¿ëýõ

  6. Èðãýíèé òàíõèì, îëîí íèéò èðãýäèéí õýëýëö¿¿ëã¿¿äèéã íýìýãä¿¿ëæ ò¿¿íèé çîõèîí áàéãóóëàëò ¿éë àæèëëàãààã áîëîâñðîíãóé áîëãîí ñàéæðóóëàõ

  7. Îðîí íóòãèéí îðëîãî íýìýãä¿¿ëýõ áîëîìæ, íºõöëèéã ñóäàëæ îðëîãî íýìýãä¿¿ëæ, çàðäàë áóóðóóëàõ òàëààð àðãà õýìæýý àâàí àæèëëàõàä ÈÒÕ-ûí òºëººëºã÷äèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ

  8. ÈÒÕ-ûí òºëººëºã÷äèéã äàâòàí ñóðãàõ, òóðøëàãà ñîëèëöîõ, õàìòðàí àæèëëàõ ¿éë àæèëëàãààíä õàìðóóëàõ

  9. Íóòãèéí óäèðäëàãûí áîëîí òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëàãûí àæèëòàí íàðûí õàðèëöààíû ñî¸ë, ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð, õ¿ðòýýìæ, õóðäûã íýìýãä¿¿ëýõ òýäíèé ¿éë àæèëëàãààíä èðãýä, îëîí íèéò, ÒÁÁ-ð ñàíàë àñóóëàãà, ñóäàëãàà õèéëãýõ çàìààð õºíäëºíãèéí õÿíàëò, ìîíèòîðèíã õèéõ áîëíî

discount card for prescription drugs mha.dk coupon for free cialis
cialis coupon code coupons for prescriptions cialis discount coupons online
loperamide etos blog.smartofficecloud.com loperamide kopen
amoxi 750 blog.robard.com amoxi 1000
yasmin senel link yasmin
levitra 10mg go levitra
coupons for cialis open cialis coupons and discounts
celebrex blog.keylink.rs celebrex dosering
cost of abortion pill ecsamplifiers.co.uk how expensive is an abortion
does naltrexone block tramadol naltrexone alcoholism medication what is vivitrol shot